Gyvenu Jurbarke

Mokslininkų įsipareigojimai  Simonui  Daukantui

Humanitaras Ruslanas BARANAUSKAS

Kiekviena valstybė neabejotinai turi savo kultūros reikšmingiausią asmenybę, ambasadorių, patriarchą.  Mes su didžiausiu pasigėrėjimu turėtume kalbėti apie  Simoną  Daukantą – Žemaitijos šviesuolį, kuris nepabūgo pėstute keliauti su maisto ryšulėliu ant pečių tam, kad pasiekęs išsimokslinimą garsintų savo kraštą ir visą carinės  Rusijos imperijos pavergtą tautą, žadintų meilę savo krašto istorijai, praeičiai, pagarbą paprastam kaimo valstiečiui. Spalio 28-ąją pilietinė visuomenė paminėjo jo 230- ąsias Simono Daukanto gimimo metines – tai proga kalbėti, kokį mokslinį-edukacinį palikimą, tęstinumą jis paliko ateinančioms kartoms.

Naujo požiūrio į istoriją pradininkas.

Iki Simono Daukanto buvo žioma bandymų rašyti  Lietuvos istoriją.  Motiejus  Strijkovskis,  Albertas  Kojelavičius- Vijūkas  XVI-XVII  amžiuje pateikė  Lietuvos valstybės susidarymo mozaiką, aprašė kunigaikščių, karalių žygius, remdamiesi jau ta medžiaga, šaltiniais, kurie buvo paskelbti, o dėl valdovų tamsumo, nuolatinių geopolitinių siekių ir asmeninių sąskaitų suvedinėjimų plačiosioms masėms neprieinami. Praktiškai buvo įsikabinta grynai į  Aleksandro  Gvagnini „Europos Sarmatų aprašymas“ veikalą, nematant noro, perspektyvos rimčiau ir profesionaliau panagrinėti literatūrą.

Paminklas SImonui Daukantui Papilėje. Skulptorius Vincas Grybas

Simonas  Daukantas tomus rašė išskirtinai atsakingai, nuosekliai konsultuodamasis su kolegomis kaip  Teodoras  Narbutas.  Ko verta yra jo korespondencija, susirašinėjimai? Ar mūsų laikais ši tradicija egzistuoja?  Atrodytų, šitiek turime universitetų, institutų, fakultetų, o kiekvienas jame dirbantis ar tai dėstytojas, asistentas, profesorius yra išskirtinė individualybė kažką besikrapštydamas efemeriškame uždarame kiautelyje.  Vienintelis išlikęs  Lietuvos mokslininkų leidinėlis elektroniniu formatu “Mokslo  Lietuva“ nuolatos ragina ypač akademinę bendruomenę burtis, telktis bendriems siekiams, užmojams.  Simonui  Daukantui itin nepatiktų plika karti realybė, kad 2015 metais buvęs  Lietuvos  Edukologijos universiteto prorektorius  Aivas  Ragauskas išdrožė karčią tiesą, jog mūsų istorikai yra silpniausiai publikuojantys mokslinius straipsnius  Europoje, ką jau bekalbėti apie bendrus projektus.

Simonas  Daukantas įveda griežtą šaltinių atrankos ir viešinimo sistemą.  Viską kruopščiai patikrina ir tik tada publikuoja.  Itin supyko, kai vienas vokiečių kronikininkas  Lietuvą įvardino ne  „Litauer“, o „Libauer“, kliuvo ir  garsiajam  Janui  Dlugošui, kuris atvirai menkino lietuvius, klastojo akivaizdžius faktus, nuslėpta tiesa apie  Liublino unijos sudarymo aplinkybes.  Gimęs tik 1415 metais, jis  Griunvaldo kautynes 1410 metais aprašė tarsi pats būtų jose vedęs pulkus prieš  Ordiną.  Tai itin emociškai įaudrindavo  Simoną  Daukantą, todėl dar studijuojant  Vilniaus universitete lenkų inteligentas  Aleksandras  Briukneris primygtinai ragino pašalinti jį iš  Alma  Mater sąrašų.  Simonas  Daukantas puikiausiai naudojosi esminiu faktoriumi, kad prieš nieką apart liaudis nereikia atsiskaityti.

Simono  Daukanto veikaluose surasta vietos ir paminėti 1456 metais šurmuliavusį  Skirsnemunės turgų, kur vyko prekyba kailiais, medumi, linais, vašku.

Neveikė tokios institucijos kaip  Mokslo taryba, mokslininkų sąjunga, nes jų veikla esant carinės  Rusijos administracijos vykdomai politikai būtų užskaityta neligitimia.  Tik  Jonas  Basanavičius 1905 metais kartu  su  Didžiojo  Vilniaus  Seimo delegatais įsteigia mokslo draugiją, kuri vėliau tampa taryba, deklaravusia valstybingumo atkūrimo siekius.

Istorikui Simonui  Daukantui pažerti konkrečius priekaištus kodėl taip silpnai platinamos jo didaktinio pobūdžio knygelės buvo lengviausia procedūra.  Išbarti patį  Žemaitijos vyskupą  Motiejų  Valančių, kad žmonių nepasiekia leidinėliai, elementoriai, maldaknygės, kai tam netgi aukoja savo asmenines santaupas.  Neverta pamiršti, kad jis ir mirė, pasak  Jono  Šliūpo, likęs be globėjo didžiausiame varge, senatvės į kuprą įsimetęs, ant  Švenčionių kunigo  Ignoto  Vaišvilos rankų.

Gairės  Lietuvos mokslo prelegentams

Kas dabar pasakys, ar  Simonas  Daukantas dėl prastokos sveikatos skubėjo kuo greičiau pabaigti savo darbus.   Tačiau mes visi žinome, kad jo darbų gausa stebino to laikotarpio  Europos humanitarus. Jo universalumas kol kas neturi analogų  Lietuvos kultūros istorijoje.  Knygelės apie bičių auginimą, apsisaugojimą nuo žaibo, ugnies, apynių naudojimas alui gaminti, pagaliau ūkininkavimo pradžiamokslis turėtų nugulti kiekvieno inteligento knygų lentynose.

Ir dabar bendrojo lavinimo ugdymo įstaigose šalia  Joachimo  Lelevelio,  Zenono  Ivinskio privalo būti atskirais skirsniais išskirtas  Simonas  Daukantas.  Man, kaip humanitarui, visiškai nesuprantamas politikų noras pakeisti jo vardą  Simono  Daukanto inžinerinės gimnazijos iškaboje. Ką tas pakeis?  Visos mokslo šakos privalo jungtis, kooperuotis nepriklausomai nuo profesijos, pažiūrų, vertybių. Apie tai Žemaitijos šviesuolis nuolatos minėjo laiškuose  Teodorui  Narbutui.  Nes su tokiu ydingu požiūriu, ką bendro turėtų valdovas Gediminas su technikos disciplinomis sostinėje?

1822 metais išleista “Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių“, 1826/1834 metais – „Istorija žemaitiška“, 1845 metais – „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“, 1850 metais – „ Pasakojimai apie veikalus lietuvių senovėje“  yra moderniosios socialinės, kultūrinės, politinės vizijos gairės.

Pasak kultūrologės  Brigitos  Speičytės, visi Simono Daukanto veikalai pasiūlo išeitis ir surandamos giluminės priežastys.  Vėliau tik  Maironio poemose romantiškomis godomis prisimenama, kokia buvo lietuvių šlovinga praeitis, karžygiai, liko apgriuvusios, apleistos pilys. Istorija rašyta analizuojant valdovų poelgius, aiškinantis, kodėl  liaudis palikta tamsybėje, nes jeigu būtų įgijusi išsimokslinimą, galėjo tapti puikiais išradėjais ( kaip XVII amžiuje raketos konstruktorius   Konstantinas   Simonavičius), kodėl nebesirūpinta valstybės gerove, sienų apsauga, sunyko amatai, verslai, prekyba…    Ir viso to kaltininkė šlėktų  Lenkija, lietuviška ponija.

Simonas  Daukantas grynino, nedarkė kaip dabar ypač jaunimas,  gimtąją kalbą ir žodyną. Regėdamas kaip uždaromas lituanistikos institutas, merdi ir nyksta kultūrinė periodika, kaip  ekonomikos ir inovacijų neva profesionalai užsimoja likviduoti  Valstybinę kalbos komisiją, žemaičių šviesuolis patirtų šoką.

Iš  Daukanto  nenuilstamo darbštumo galima išspausti ne vienos paskaitos temą. Atsigręžti į praeitį, savo kilmę, mokėti suderinti indoeuropietišką, graikų, romėnų kilmės teorijas, privaloma steigti  Visuotinės istorijos tyrimų padalinį.  Neįsikabinti vien į lokalinių vietovių pažinimą, bet žiūrėti per bendrą  Europos civilizacijų palikimą, puoselėti archeologiją, muziejininkystę, kraštotyrą.  Tačiau tam privalu atrasti lyderį, savanorį, atgaivinti susirašinėjimų su kolegomis, chrestomatijų rinkinių leidybą.

 Simonas  Daukantas sveikino kalendorių leidėją  Lauryną  Ivinskį, kuris ir rimtai ketino išleisti pirmąjį laikraštį  „Aitvaras“. Deja pritrūko tam resursų.

Piblikuota laikraštyje “XXI amžius”, 2023.10.20. Nr.39-40(2556-2557)

Socialinių tinklų ir Audriaus Sinkaus nuotraukos

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *