Gyvenu Jurbarke

Seredžius – pirmoji  Lietuvos sostinė: legenda ar istorijos realybė?

Humanitaras Ruslanas BARANAUSKAS

Dar senovės  Romoje istoriko, teisės žinovo  Tacito naudota frazė, kad „istorijos nežinantys visada lieka vaikais“ atitinka šių dienų realybę. Užduokime sau retorinį klausimą, ar viską žinome apie praeitį, atskiro etnografinio regiono, konkrečios vietovės atsiradimo aplinkybes, protėvių įsikurdinimą, jų amatus, verslus, prekybinius ryšius su kaimynais. Palikus didžiulę spragą žmonių istorinėje atmintyje, tauta nebetenka savo  genetinio kodo, sampratos, kas mes tokie esame, iš kur atėjome, kuo esame įdomūs pasauliui. Ir čia savo misiją privalo atlikti mokslininkai, nuolatos primindami , kad esame baltai su seniausia pasaulyje indoeuropietiška prokalbe, anot profesoriaus   Romualdo Grigo, niekur kitur  Europoje nesurastais įtvirtintais piliakalniais ir įdomiu mitologiniu dievų panteonu.

Kodėl verta atskiro dėmesio  Karšuvos žemė?

 Vytauto  Didžiojo universiteto profesorius, senųjų  Lietuvos kapinių ir palaidojimų specialistas  Vytautas  Almonaitis yra parašęs nemažai knygų apie  Nemuno žemupį, jam charakteringą geografinį išskirtinumą. Turbūt  retai kur besurastume tiek daug upelių, intakų kaip  Jurbarko rajone, kuris kartu su didžiąja dalimi Tauragės ir  Šilalės krašto laikomas istorine  Karšuvos sritimi.

 Humanitaras Ruslanas Baranauskas

Čia nuo  XIII  amžiaus pabaigos vyko nuožmiausios kovos tarp lietuvių ir  Livonijos  Ordino.

 Menkai panagrinėjus vokiečių šaltinius  apie galimas jų lokalizacijas, turistams, deja, yra pateikiamas primityvokas, standartinis buvusių lietuvių ir kryžiuočių pilių išdėstymas mūsų krašte.

1996 metais išleistoje  didelės apimties knygoje “Jurbarkas. Istorijos puslapiai.“ nurodomas toks jų išdėstymas:  Jurbarkas –  Bišpilis,  Antkalniškiai –  Kolainiai,  Skirsnemunė –  Christmemelis,  Kartupėnai –  Bisenė,  Veliuona –  Junigeda,  Seredžius –  Peštvė.

 Deja tai yra mokyklinuko referato lygio archeologų ataskaita skaitytojams. Per tris  Nepriklausomybės dešimtmečius „nepersistengta“ apžvelgti, kuo reikšmingas lietuvių karybai, apsigynimui nuo priešų buvo  Antkalnės piliakalnis,  Skronaitės pilis  Eržvilke,  Meškininkų piliakalnis,  Pašilio piliakalnis.   Prabėgomis  apžiūrėtas  Smukučių senkapis, sustojo  Smalininkų kapinyno tyrimai.  Kas girdėjo  archeologo Lino Tamulyno pavardę?

Kodėl verta stabtelti būtent ties  Seredžiumi, kiek daug kolegos humanitarai žino apie  Dubysos pilį, pagaliau kodėl iki šiol dar mįsle išlieka  Medrabos pilies lokalizacijos vieta (1422 metų  Vytauto  Veliuonos bažnyčios fundacijoje minimas  Medinų,  Rusteikių kalnas prie  Nemuno (in monte Me-dyny alias  Rusteyki…; infra montan etiam ad litus fluvii  Nemen…)( Codex,1984,p.68;   Vitoldiana,1986,p.42). Kas konkrečiai įkėlė koją iš mokslininkų į  Rusteikonių piliakalnį ir kodėl jis visiškai ignoruojamas kultūros paveldo departamento atstovų – atskiro straipsnio vertas paaiškinimas.

Palemono ir jo palikuonių  įsikūrimas

 Kiekvienas miestelis, vietovė, gyvenvietė, miestas turi savo etimologinį paaiškinimą, iš kur atsirado  konkretus pavadinimas.

Christmemelis – legenda, ar tikras faktas, kad skersai  Nemunu plaukusius kryžiuočius pasitiko krūmuose besislapstantys lietuviai ir norėdami juos sunaikinti ėmėsi gudrybės: persirengęs vyras moters rūbais šaukėsi pagalbos, esą pagonis skriaudžia lenkai krikščionys. Smalsumo vedini čia sustojo kryžiuočiai pasidairyti kokios pagalbos prašosi „netikėliai nekrikštai“ ir buvo išžudyti.  Veliuonos pavadinimas galimai kilęs nuo vėlių globėjos  Velionos vardo.

Seredžiaus pavadinimas dar anotuotas senuosiuose tarpukario  Lietuvos istorijos vadovėliuose. Šios hipotezės laikėsi ir  garsus akademikas  Juozas  Jurginis.  Kaip raktinis žodis į šį išaiškinimą buvo paskubomis pačių žmonių  XVI amžiuje surašytas  Lietuvos metraštis, kurio sąvadas remiasi tiek   Ordino metraščiais, vėliau – Simono  Grunau “Prūsijos žemės kronika“.

  Didysis gintaro prekybos kelias istorikų yra patvirtintas tiek radiniais, tiek senovės  Antikos autorių liudijimais, kad  Palemonas, neapsikentęs  Romos imperatoriaus  Nerono teroro ir persekiojimo privalėjo su artimiausiais žmonėmis ieškoti saugaus prieglobsčio kituose kraštuose.

 Vietovės baltų žemėse apsistojus buvo išžvalgomos, įvertinamos ir prasideda pirmieji apgyvendinimai, įtvirtintų šlaitų – piliakalnių tarpsnis.

 Vienas iš  Palemono sūnų-  Kunas įkurdina  Kauną,  Spera-  Širvintas,  Jurkus ir  Barkus-  Jurbarką

 Atvykėliai stebėjosi kraštovaizdžiu, kraipė galvas, ir vis sau po nosimi šnabždėjo- „še radom, še radom“.

Galbūt tai galėjo ir likti gražiu mitologiniu pasakojimu, nepagrįstu jokiais solidžiais archeologiniais radiniais, jeigu ne  tarpukaryje juridiškai įsteigtos prezidento  Antano  Smetonos švietimo ministro potvarkiu 1920 metais balandžio 3 dienos 276 reglamentu pradėjusios galioti  Valstybės archeologijos ( tarpukario periodikoje užrašyta „archajologijos“) komisijos taisyklės.

Komisija įsipareigota globoti Lietuvoje  esančius praeities paminklus ir liekanas, piliakalnius, kapinynus, aukurus, pilis, dvarus, rūmus, kolekcionuoti ir kaupti įvairius radinius, juos eksponuoti kartu su svarbiais dokumentais muziejuose.

Visuomenės, mokslininkų entuziazmas, patriotizmas buvo didžiulis.  Praktiškai vos ne kiekviename miestelyje  veikė visuomeninės organizacijos, leista 11 dienraščių, 40 savaitraščių, profesionaliai savo pareigas atliko kraštotyrininkai.  Archeologas, restauratorius  Adolfas  Tautavičius aprašė tarpukaryje Seredžiuje surastų romėniškų monetų vertę.  Nemažai  Romos imperijos egzistavimo periodo monetų rasta  Veliuonoje,  Kulautuvoje ( Kauno rajonas),  Algimantuose ( Raseinių rajone, Dargiškėje, Janapolėje ( Telšių rajonas) (//htpp: Numizmatika 1. Lietuvos nacionalinis muziejus.2000)

 Tai- neginčijamas įrodymas, kad egzistavo didysis prekybinis kelias tarp romėnų ir baltų, išsamiai išgvildentas netgi istorijos tėvo  Herodoto veikale „Istorija“. Gintaras – etimologinis išvestinis žodis „aestis“, visa  besidriekusi teritorija už  Romos imperijos ribų, skitų –  Europos  Sarmatija apibūdinta  Aleksandro  Gvagnini veikale “Europos Sarmatijos aprašymas“. Juo rėmėsi ir jį citavo pirmieji Lietuvos Didžiojoje  kunigaikštystės humanitarai Motiejus Strijkovskis, Albertas Vijūkas- Kojelavičius, vėliau  Simonas  Daukantas, daktaras patriarchas  Jonas  Basanavičius.

Seredžius – pirmoji Lietuvos sostinė?

 Šis retorinis klausimas nuolatos gerąja prasme „kankina“  Seredžiaus krašto patriotą, visuomenininką  Arvydą  Sviderskį.  Sudėtingam rebusui įminti lapkričio 13-ąją  Seredžiaus  Stasio  Šimkaus pagrindinės mokyklos daugiafunkciniame centre organizuotas brandus, turiningas renginys būtent akcentuoti  Seredžiaus, kaip išskirtinio kovų su kryžiuočiais forposto ir galimai pirmosios  Lietuvos sostinės reikšmę valstybės istorijos raidoje.

 Seredišis Arvydas Sviderskis ir karo istorikas Valdas Rakutis (dešinėje)

Į šį renginį atvykti surado laiko vienas iš kompetentingiausių  Lietuvos istorikų,  Seimo narys, karo istorijos tyrinėtojas  Valdas  Rakutis, kurio šeimos šaknys – Kriūkuose,  iš kur kilusi profesoriaus   motina. 

 Ilgą laiką  Lietuvos mokslininkai įtariai, skeptiškai žiūrėjo į  Palemono legendos prasmę, o mūsų valstybės pradžią įžvelgėtik su  Mindaugo asmenybe.  Nors tiksliai pasakyti kas buvo ta  Voruta, kur ji stovėjo, deja geriausiu noru- tik istorinių interpretacijų objektas.

 Kolegos archeologai, mokslinių institutų atstovai dažnai mėgsta konferencijose kalbėti apie romėniškas monetas, surastus lobius,   tarsi pritardami tai dar  Daukanto,  Basanavičiaus veikaluose gvildentai romėniškosios kilmės teorijai.  Tačiau neformaliuose pokalbiuose staiga pasikeičia jų pozicija, liepia nesivaikyti populiarių pseudomokslo idėjų. Betgi kaip paaiškinti Seredžiuje ir jo apylinkėse surastas romėniškas sestercijas, jau nekalbant apie pavienius „juodųjų archeologų“ žygius ?

 Ant visų  Jurbarko krašto piliakalnių papėdėse stovi lentelės su užrašu – piliakalnis iš  I  tūkst. pr.  Kr.  Kai pasižiūrime į monetas, romėniškas seges, kitus papuošalus iš karto chronologiškai galime atsekti koks tai laikotarpis.  Ko gero jų sąmoningai kažkas neužkasė, kad vėliau būtų galima klaidinti mokslininkus?

 Profesorius  Valdas  Rakutis yra pasakęs archeologams, „o ką sakytumėte jeigu  Seredžiaus senosiose kapinėse būtų surasti kokio romėno palaikai, griaučiai su įkapėmis“?. Beliktų konstatuoti, kad tikrai čia gyventa romėnų?

Todėl susirinkusiam gausiai serediškių ir svečių bendruomenei Valdas  Rakutis palinkėjo didelės sėkmės įgyvendinant projektą išpopuliarinti  Seredžių kaip turistinės traukos epicentrą.  Idėjas privalo generuoti  Jurbarko verslo ir turizmo centro specialistės, kad vykstant  Nemuno žemupiu matytųsi prasmė, kodėl čia verta apsilankyti, nusifotografuoti, galbūt įsigyti kokį suvenyrą? Kaip gerasis pavyzdys gali būti  Prancūzijoje  Meco kelias netoli  Verdeno, įvardintas „laisvės keliu“.  Per žiaurias  I  Pasaulinio karo  Verdeno kautynes, istoriografijoje įvardintas  „Verdeno mėsmale“ žuvo siaubingas skaičius prancūzų, vokiečių karių ( arti milijono). Žemė buvo išrausta nuo šrapnelių, kulkų. Bet čia užtenka vietos paminklui, abiejų priešiškų pusių karių kapams.

Kodėl per Seredžių negali driektis laisvės kelias, kiek dabar turistams patraukli   mistinio „rojaus kelio“ į  Jurbarką mintis?

 Valdui  Rakučiui teko lankytis  Norvegijoje,  Danijoje.  Kelia didelę nuostabą kaip saugomas dvasinis, materialinis, mitologinis paveldas, pagoniškojo gyvenimo artefaktai. Ar  Lietuvos valstybė  saugo savo  dievų žynių  palikimą?  Kiek iečių lūžo, kol buvo pripažinta Romuva kaip atskira religinė bendruomenė.  Neturime kryžiuočių kelių aprašymų, pagaliau tam skirtų stendo, atskiro muziejaus.  Ydinga manyti, kad kryžiuočiai buvo tik vokiečiai, tai – visų  Europos didžiųjų monarchijų vienuoliai maldininkai.  Dabar jų ginklai, kronikos, vėliavos saugomos tik  Lenkijoje  Malbroke (Marienburgo pilis – Ordino rezidencijos sostinė).

Malborko pilis Lenkijoje

Renginio pabaigoje Arvydas Sviderskis, mokytoja kraštotyrininkė Margarita Baršauskienė įteikė pranešėjui, susirinkusiems dovanas, o kraštietis Seimo narys Ričardas Juška apgailestavo, kad savivaldybėse  neišsaugoti kraštotyros skyriai, nebedirba etninės kultūros specialistai. Galbūt dar nevėlu visa tai susigrąžinti?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *